Kennisgeving terinzagelegging gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wateringse Veld Noord

Bestemmingsplan 20191e herziening (Haags Buiten) en verleende omgevingsvergunning, Gemeente Den Haag

 GEMEENTELIJKE COÖRDINATIEREGELING

Met toepassing van de Haagse Coördinatieverordening (2013) is besloten om voor het plangebied Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) een nieuw bestemmingsplan vast te stellen onder gelijktijdige afstemming met de af te geven omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden voor Geluid (Wgh) ten behoeve van de aanleg van een duurzame woonwijk en ecologische verbindingszones voor de locatie Haags Buiten. Vanwege de coördinatie worden de hieronder vermelde besluiten gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd: 
1. het door de gemeenteraad op 24 januari 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten);

  1. de door het college van burgemeester en wethouders op 24 januari 2019 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw (124 appartementen), 147 woningen en parkeergarage op percelen aan de Leyweg ongd. tussen Erasmusweg, Polanenhof en Carry van Bruggenhof (Haags Buiten) inclusief het maken van in- en uitritten., nummer 201803798/7055026;


Terinzagelegging
bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) ligt met ingang van 26 februari 2019 gedurende een termijn van 6 weken voor eenieder op de volgende wijze ter inzage: 
- digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0307BHaagsBuite-50VA;
- digitaal op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Escamp > Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten);

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

omgevingsvergunning 
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 26 februari 2019 gedurende een termijn van 6 weken voor eenieder op de volgende wijze ter inzage:
- digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar de omgevingsvergunning te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.OV201803798-50VA;
- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Escamp > Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten);

- digitaal bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).beschikking hogere grenswaarden geluid
De beschikking hogere grenswaarden Wet Geluidhinder voor 211 woningen op de locatie Wateringse Veld Noord 1e herziening (Haags Buiten), d.d. 25 januari 2019, zaaknummer: 00511633, kenmerk: ODH-2019-00010349 is reeds door de Omgevingsdienst Haaglanden bekendgemaakt in een aparte publicatie op www.overheid.nl. De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 30 januari 2019 ter inzage.   Beroepsmogelijkheid

Volgens artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen tijdens de beroepstermijn, te weten vanaf 27 februari tot en met 9 april 2019, tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 


De beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.  

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat het geval is, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepsschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepsschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Den Haag, 22 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Zaken,

  1. R. Sakkee