Kennisgeving terinzagelegging vastgesteld

Bestemmingsplan 1

 Lees meer op Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 2e herziening (Lof)

 

BESTEMMINGSPLAN: Kennisgeving terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof)


Vastgesteld 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 16 december 2020 het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 28 januari 2021 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nlwaar het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0331BWV2hLOF-50VA;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 29 januari tot en met 11 maart 2021 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
- die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 306858;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 12 maart 2021, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 26 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen,

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht
Mr. R. Sakkee