Ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e

Het plangebied Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) ligt in het stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg, aan de oostzijde door het volkstuinencomplex Zonnegaarde en het westelijk deel van het achtererf van de voormalige boerderij Vlietlust, aan de zuidzijde door de Martinus Nijhoffweg en aan de westzijde door de gronden van de woningbouwlocatie 'ESDO', nu de Dichterswijk.

 

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof), Gemeente Den Haag

BESTEMMINGSPLAN

Ontwerp

Het plangebied Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) ligt in het stadsdeel Escamp van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de ecologische verbindingszone langs de Erasmusweg, aan de oostzijde door het volkstuinencomplex Zonnegaarde en het westelijk deel van het achtererf van de voormalige boerderij Vlietlust, aan de zuidzijde door de Martinus Nijhoffweg en aan de westzijde door de gronden van de woningbouwlocatie 'ESDO', nu de Dichterswijk.

Verder is het tracé van het ecolint in het ontwerp opgenomen. Het vormt een strook aan de zuidzijde van het volkstuinencomplex Zonnegaarde, over de Laan van Wateringse Veld, ten zuiden van het volkstuinencomplex Nooit Gedacht, over het Sophie Redmondpad en de Leyweg en dan tussen de zuidelijke tak van de Carry van Bruggenhof, het Joke Smitpad en de Noordweg en het complex van de hockeyclub. Ter hoogte van het voormalige tuincentrum gaat deze strook over de Noordweg, en loopt het parallel tussen en achter de woningen aan het Laantje van Kempen en over de achtertuinen van de woningen aan de Zevenwoudenlaan en eindigt het bij de Kennemerlandsingel. Dit tracé was niet in het voorontwerp opgenomen. Belanghebbenden voor het toegevoegde tracé van de ecologische verbindingszone worden speciaal uitgenodigd om de stukken in te zien.

Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is de bestemming ter plaatse van het voormalige volkstuinencomplex en het westelijk deel van het achtererf van de voormalige hoeve te wijzigen om woningbouw voor minimaal 125 woningen en maximaal 150 woningen mogelijk te maken alsmede de aanleg van een ecologische verbindingszone – het ecolint. Daarnaast wordt binnen het woningbouwdeel een gemeentelijke monumentale watertoren verplaatst.

Het ontwerp gaat vergezeld van een toelichting en het besluit dat voor deze activiteit geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof) en hierbij behorende stukken wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 18 juni tot en met 29 juli 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur).

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze te voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4848. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op maandag 13 juli 2020 van 15:00 uur tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij ATV Zonnegaarde, Erasmusweg 872 in Den Haag. Inloop is in verband met de coronadreiging slechts mogelijk op afspraak. Een afspraak moet vooraf gemaakt worden via telefoonnummer: 070-353 4848. De afspraak dient uiterlijk donderdag 9 juli 2020 tot 18.00 uur te zijn gemaakt en geldt voor één persoon.

Den Haag, 15 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen

Dienst Stedelijke Ontwikkeling,

Expert van de afdeling Juridische Planvorming en Omgevingsrecht

  1. R. Sakkee